As long as you agree!

MVP Validated Learning Loop
MVP Validated Learning Loop

Working with the idea of creating a Minimum Viable Product (MVP) first is growing more and more popular worldwide. But what does it mean to create a MVP? What is Minimum? What is Viable, and for whom? What’s the difference compared to building a prototype, a Proof of Concept (PoC)…

Overal hoor je het: agile, scrum, kanban, lean. Iedereen lijkt ermee bezig te zijn. Staan we aan de vooravond van een disruptieve digitalisatie of is het oude wijn in nieuwe zakken? We moeten wel meedoen want iedereen doet het. Toch? Maar levert het toegevoegde waarde voor de organisatie en voor…

Richard Hoedeman

Accredited trainer / coach for Lean-IT, DevOps, PRINCE2, Agile PM, PRINCE2 Agile, OBM en Scrum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store