Lean-agile vereist proactieve audits

Snel en flexibel

Afspraken maken en richting geven

Inzicht in wat er speelt

Goede invulling van rollen

Wat bij agile werken vooral belangrijk is, is een verschuiving van reactief naar proactief en van grote naar kleine stappen maken

Van reactief naar proactief

Als er geen consequenties zijn verbonden aan het al dan niet meedoen in de agile-werkwijze wordt het lastig om te slagen

Onomkeerbaar

Over

--

--

Accredited trainer / coach for Lean-IT, DevOps, PRINCE2, Agile PM, PRINCE2 Agile, OBM en Scrum.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Richard Hoedeman

Richard Hoedeman

Accredited trainer / coach for Lean-IT, DevOps, PRINCE2, Agile PM, PRINCE2 Agile, OBM en Scrum.